ست وازکتومی دکتر لی

1-تاول کلمپ برنهارد                                      تعداد:1عدد                  کد:16-0267-04

2-پنس میکرو موسکیتو کج                           تعداد:1عدد                   کد:12-0051-04

 

توضیحات

۱-تاول کلمپ برنهارد                                      تعداد:۱عدد                  کد:۱۶-۰۲۶۷-۰۴

۲-پنس میکرو موسکیتو کج                  تعداد:۱عدد                   کد:۱۲-۰۰۵۱-۰۴