ابزار عمومی - دسته بیستوری

ابزار عمومی / general instrumatation شامل ابزار جراحی عمومی و پرکاربرد می باشند