ارزش های آل معصوم

 • تعهد به اصالت و شخصیت برند آل معصوم

 • محترم شمردن حقوق مادی و معنوی مشتریان

 • حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به کیفیت محصولات و خدمات

 • تاکید بر ارزش های انسانی در داخل و خارج از سازمان

 • همفکری و کار تیمی در راستای هم افزایی سازمانی

 • تلاش مداوم در جهت تحقق اهداف و بهبود مستمر

 

 • Commitment to the originality and personality of the Al-Masoom brand

 • Respects to the all moral and intellectual properties of the customers

 • Maintain customers’ trust and confidence in the quality of the products and services

 • Emphasis on human values ​​inside and outside the organization

 • Teamwork and direction Organizational synergy

 • Continuous efforts to achieve goals and continuous improvement